รูปภาพ1111111

แผนที่อำเภอตระการพืชผล

สถิติการเยี่ยมชม
ออนไลน์ขณะนี้ : 0 ท่าน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ : 37 ท่าน
เข้าชมทั้งหมด : 34648 ท่าน
เริ่มนับตั้งแต่ : มีนาคม 14, 2014

ข้อมูลสถานะสุขภาพ

ข้อมูลสถานะสุขภาพ

  1. อัตราเกิด  อัตราตาย และอัตราเพิ่ม

  ตารางที่ 63  แสดงอัตราเกิด  อัตราตาย และอัตราเพิ่ม  ปี 2550 – 2555

 

ปี พ.ศ.

อัตราเกิด

อัตราตาย

อัตราเพิ่ม

จำนวน (คน)

อัตรา

จำนวน (คน)

อัตรา

จำนวน (คน)

อัตรา

2550

           1,205        10.05

              473

            3.89

             724

          3.19

2551

           1,177           9.50

              488

            4.00

             686

        3.10

2552

           1,167

        9.86

              494

            3.88

             673

        2.75

2553

           1,176

       10.45

              567

            4.51

             629

       2.63

2554

              976

       10.28

              577

           4.94

             466

        3.66

2555

           1,055

        10.39

              561

           5.36

             542

        4.36

 

ที่มา :  ทะเบียนสูติบัตร มรณบัตร

หมายเหตุ : อัตราเกิดต่อพันการเกิดมีชีพ

สถานการณ์การเจ็บป่วย

สถิติการเจ็บป่วยของประชาชน ที่รับบริการในโรงพยาบาล ในเขตอำเภอตระการพืชผล โดยเก็บรวบรวมจากรายงานผู้ป่วยนอก และรายงานผู้ป่วยใน  (รง.504 และ รง.505) เก็บข้อมูลตามปีปฏิทิน (มกราคม – ธันวาคม) จำแนกกลุ่มสาเหตุการเจ็บป่วยตามเกณฑ์การจำแนกโรคฯ  ICD-10

ตารางที่ 64    แสดงสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก จำแนกตามกลุ่มโรค  10 อันดับ   ปี 2553 – 2555

 

ลำ

ดับ

สาเหตุการป่วย

ปี 2553

ปี 2554

 ปี  2555

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

1

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสึม

21,590

17,233

27,520

21,894

31,468

27,404

2

โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก

20,714

16,534

25,702

20,448

28,429

24,757

3

โรคระบบไหลเวียนเลือด

14,942

11,927

22,149

17,621

28,039

24,418

4

โรคระบบหายใจ

21,413

17,092

20,777

16,530

20,556

17,901

5

โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ

7,753

6,188

11,509

9,156

14,112

12,289

6

โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม

13,872

11,073

12,179

9,689

12,702

11,061

7

อาการที่ผิดปกติจากการตรวจที่ไม่สามารถจำแนกกลุ่มโรคได้

10,809

8,628

11,799

9,387

12,046

10,490

8

โรคติดเชื้อและปรสิต

7,924

6,325

7,885

6,273

9,058

7,888

9

ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม

8,923

7,122

9,767

7,770

8,996

7,834

10

สาเหตุภายนอกอื่น ๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย

4,275

3,412

3,947

3,140

4,600

4,006

 

ที่มา:   รายงาน 504 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลตระการพืชผล

หมายเหตุ : อัตราต่อแสนประชากร

การจำแนกผู้ป่วยนอกตามสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2553-2555  พบว่า สาเหตุการป่วยที่พบมากเป็นอันดับ 1 คือโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสึม รองลงมาคือโรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก  อันดับ 3 คือโรคระบบไหลเวียนเลือด   โดยมีอัตราป่วย 27,404,   24,757 และ 24,418  ต่อแสนประชากรตามลำดับ

สถิติการเจ็บป่วยของประชาชน ที่รับบริการในโรงพยาบาล ในเขตอำเภอตระการพืชผล โดยเก็บรวบรวมจากโปรแกรมการบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาล

ตารางที่ 65…… แสดงสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกจำแนกรายโรค 10 อันดับ  ปี 2553 – 2555

 

ลำ

ดับ

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

1

DM

14,273

11,393

28,460

22,642

11,076

9,645

2

HT

11,696

9,336

18,404

14,642

10,919

9,509

3

Disorder liproprotien metabolism

1,760

1,405

5,274

4,196

3,152

2,745

4

End Stage Renal Disease

3,165

2,526

5,437

4,326

3,067

2,671

5

Dyspepsia

4,890

3,903

5,550

4,415

2,924

2,546

6

Diarrhea

2,368

1,890

2,633

2,095

1,608

1,400

7

CRF

1,621

1,294

1,487

1,183

1,607

1,399

8

Bronchitis

567

453

2,339

1,861

1,370

1,193

9

Common Cold

3,473

2,772

2,237

1,780

1,350

1,176

10

Myalgia

2,818

2,249

2,325

1,850

1,316

1,146

 

ที่มา:   โปรแกรมการบริการผู้ป่วย   โรงพยาบาลตระการพืชผล

หมายเหตุ : อัตราต่อแสนประชากร

ตารางที่ 68..แสดงอัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาปี 2553 – 2555

ลำ

ดับ

โรคทางระบาดวิทยา

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

1

โรคอุจจาระร่วง

1006

        781.59

1004

                                                 787.32

3878

     3,377.14

2

โรคตาแดง

333

        258.72

245

                                                 192.12

941

        819.47

3

โรคอาหารเป็นพิษ

232

        180.25

160

                                                 125.47

821

        714.96

4

โรคปอดบวม

24

           18.65

84

                                                   65.87

441

        384.04

5

โรคเลปโตสไปโรซีส

4

             3.11

3

                                                     2.35

397

        345.73

6

บิดไม่มีตัว

51

           39.62

107

                                                   83.91

146

        127.14

7

โรคไข้เลือดออก

50

           38.85

47

                                                   36.86

164

        142.82

8

สุกใส

28

           21.75

52

                                                   40.78

134

        116.69

9

โรคหัด

19

           14.76

5

                                                     3.92

153

        133.24

10

คางทูม

0

                 -

14

                                                   10.98

88

           76.63

 

ที่มา : รายงานระบาดวิทยา (รง. 506)   ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอตระการพืชผล

หมายเหตุ : อัตราต่อแสนประชากร

จากตาราง สถานการณ์การเจ็บป่วยตามรายงานระบาดวิทยา เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2553-2555   พบว่า โรคที่พบมากที่สุดอันดับ 1  คือโรคอุจจาระร่วง  อัตราป่วย 3,377.14 ต่อแสนประชากร   อันดับ 2 คือ โรคตาแดง  อัตราป่วย 819.47  ต่อแสนประชากร และโรค อาหารเป็นพิษ อัตราป่วย 714.96 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ

 

สถานการณ์การตาย

รายงานการตายของประชาชนอำเภอตระการพืชผล. อ้างอิงจากฐานข้อมูล มรบัตร   เก็บข้อมูลตามปีปฏิทิน ดังนี้

ตารางที่.69..แสดงจำนวนและอัตราตายตามสาเหตุสำคัญ 10 อันดับ ปี 2553 – 2555

 

ลำดับ

สาเหตุการตาย

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

1 ชรา

158

         122.75

155

           121.55

150

           130.63

2 หัวใจขาดเลือด+ล้มเหลว

89

              69.15

76

              59.60

79

              68.80

3 หลอดเลือดสมอง(stroke)

76

              59.05

80

              62.73

77

              67.06

4 มะเร็ง

52

              40.40

84

              65.87

70

              60.96

5 ไตวาย

47

              36.52

28

              21.96

35

              30.48

6 อุบัติเหตุ

34

              26.42

45

              35.29

44

              38.32

7 เบาหวาน

28

              21.75

30

              23.53

57

              49.64

8 เนื้องอกอวัยวะต่างๆ

30

              23.31

50

              39.21

13

              11.32

9 ติดเชื้อกระแสโลหิต

28

              21.75

14

              10.98

25

              21.77

10 ปอดติดเชื้อ

25

              19.42

15

              11.76

11

                9.58

 

ที่มา : ฐานข้อมูลการตายจากมรณบัตร     หมายเหตุ : อัตราต่อแสนประชากร

สาเหตุการตายในปี 2554 ที่พบมากที่สุดใน 3 อันดับแรกได้แก่  1) โรคชรา

2) โรคมะเร็ง  และ  3) โรคหลอดเลือดสมอง พบอัตราตาย  121.55 , 65.87  และ 62.73 ต่อแสนประชากรตามลำดับ   สาเหตุการตายในปี 2555  ที่พบมากที่สุดใน 3 อันดับแรกได้แก่ 1) โรคชรา 2) โรคหัวใจขาดเลือด  และ  3) โรคหลอดเลือดสมอง พบอัตราตาย  130.63 , 68.80  และ 67.06  ต่อแสนประชากรตามลำดับ