รูปภาพ1111111

แผนที่อำเภอตระการพืชผล

สถิติการเยี่ยมชม
ออนไลน์ขณะนี้ : 0 ท่าน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ : 37 ท่าน
เข้าชมทั้งหมด : 34648 ท่าน
เริ่มนับตั้งแต่ : มีนาคม 14, 2014

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

 

อำเภอตระการพืชผล  ตั้งอยู่ทางด้านทิศ  เหนือ  ของจังหวัดอุบลราชธานี

อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี   ประมาณ 50  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  1,366  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 853,750  ไร่

อาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

 

ทิศเหนือ          ติดต่อ อำเภอกุดข้าวปุ้น , อำเภอเขมราฐ ,และ อำเภอโพธิ์ไทร

ทิศตะวันออก     ติดต่อ อำเภอศรีเมืองใหม่

ทิศใต้             ติดต่อ  อำเภอดอนมดแดง , อำเภอเหล่าเสือโก้ก และอำเภอตาลสุม

ทิศตะวันตก      ติดต่อ   อำเภอพนา จ.อำนาจเจริญ

เขตการปกครอง

 

          รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

ตำบล

23

เทศบาลอำเภอ

 0

(ชื่อ)

เทศบาลตำบล

 1

เทศบาลตำบลตระการพืชผล

องค์การบริหารส่วนตำบล

22

หมู่บ้าน

234

ชุมชนในเขตเทศบาล

9

หลังคาเรือน

25,838

ประชากร (คน)

ชาย

หญิง

115,887

58,227

57,660

50.24. %

49.76  %

 

 

 

 

 

ประชากร

 

ตารางที่.62 .แสดงประชากรแยกตามเพศและกลุ่มอายุ อำเภอตระการพืชผล

 

กลุ่มอายุ

ประชากร

รวม

ชาย

หญิง

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

0-4

3,554

3.09

3,394

2.96

6,948

6.05

5-9

4,074

3.55

3,908

3.40

7,982

6.95

10-14

4,554

3.97

4,322

3.76

8,876

7.73

15-19

4,917

4.28

4,572

3.98

9,489

8.26

20-24

4,156

3.62

4,137

3.60

8,293

7.22

25-29

3,921

3.41

3,811

3.32

7,732

6.73

30-34

4,390

3.82

4,234

3.69

8,624

7.51

35-39

4,774

4.16

4,763

4.15

9,537

8.31

40-44

5,257

4.58

4,941

4.30

10,198

8.88

45-49

4,343

3.78

4,037

3.52

8,380

7.30

50-54

3,529

3.07

3,519

3.06

7,048

6.14

55-59

3,009

2.62

3,038

2.65

6,047

5.27

60-64

2,475

2.16

2,641

2.30

5,116

4.46

65-69

1,583

1.38

1,808

1.57

3,391

2.95

70-74

1,333

1.16

1,618

1.41

2,951

2.57

75+

1,813

1.58

2,406

2.10

4,219

3.67

รวม

57,682

50.23

57,149

49.77

114,831

100.00

 

ที่มา :  ข้อมูลจากฐานข้อมูล JHCIS ประชากรที่รหัสประเภทการอยู่อาศัย = 1 และ 3

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 1 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2555

ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข

1. สถานบริการสาธารณสุข

รายการ

จำนวน (แห่ง)

หมายเหตุ
1. สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาล

-          ขนาด 1,000 เตียง

-          ขนาด 180 เตียง

-          ขนาด 90 เตียง

-          ขนาด 60 เตียง

-          ขนาด 30 เตียง

-          ขนาด 10 เตียง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (ศสช.)

………

………

………
1
………
……….

28

……..1..

 

 

 

 

 

 

2. สังกัดกระทรวงอื่น

-          โรงพยาบาล

-          สถานบริการเทศบาล

………..

……1….

 

 

3. สถานบริการเอกชน

-          โรงพยาบาล

-          คลินิกแพทย์

-          คลินิกทันตกรรม

-          สถานพยาบาล

-          คลินิกแพทย์แผนไทย

-          ร้านขายยาแผนปัจจุบัน

-          ร้านขายยา/ผลิตยาแผนโบราณ

……

……

……

…….

……

……

…….

 
4. สถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข

……….

 
5. ศูนย์วิชาการ

……….

 
 

 

 

  1. อัตรากำลังบุคลากรสาธารณสุข

 ตารางที่      ประเภทและจำนวนบุคลากรสาธารณสุข จำแนกตามหน่วยงาน

 

ประเภทบุคลากร

สสอ.

รพช.

รพ.สต.

อื่น ๆ ระบุ…

รวม

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างชั่วคราว

7

0
13

 93

  21

190

55
0
156

……….
………
……..

……..
…….
……..

รวม

20

304

211

 

ที่มา : ฐานข้อมูลบุคลากร

หมายเหตุ :  ข้อมูล  ณ  วันที่ 31 เดือนมกราคม  พ.ศ.2556

 

ตารางที่     บุคลากรสาธารณสุขแยกตามสาขาวิชาชีพ

 

สาขาวิชาชีพ

จำนวน

อัตราต่อประชากร

ค่าเฉลี่ยของประเทศ

หมายเหตุ

แพทย์

ทันตแพทย์

เภสัชกร

พยาบาลวิชาชีพ

9

6

7

75+20 = 95

12,759

19,139

16,404
1,209

3,427

14,917

10,156

905

 

ที่มา  : ฐานข้อมูลบุคลากร

หมายเหตุ : ข้อมูล   ณ วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2556